Tổ chim

Giáo Dục trong thời kỳ mới Ây Ai (to be updating ...)

22 Jan 2024

Sẵn coi lại podcast của Hiếu, bạn từ thời cấp 2 lâu lâu mới gặp vì giờ ai cũng bận rộn, Hiếu có mở một đề tài khá hay liên quan đến việc giáo dục trẻ, những việc Hiếu nói liên quan đến định hình tính cách từ ban đầu, xây dựng bản ngã, quản lý cảm xúc gợi lại con đường mà tự mình mò mẫm trải qua.

Con đường mình trải qua là những trải nghiệm cá nhân có thể do may mắn vì những gì xảy ra trong đời, tuy nhiên để tổng kết một cách bài bản, một mô hình giáo dục thì Hiếu tổng kết tốt hơn, mình thì đi theo hướng khoa học Tự nhiên, Hiếu lại đi con đường nghiên cứu Xã hội …

Thực ra những người hướng nội như Hiếu hay mình thì có thể dễ dàng hoặc phát triển kỹ năng quản lý cảm xúc này một cách tự nhiên nhưng để tổng hợp và đi giảng dạy thì cần một nỗ lực và thời gian khủng khiếp, nó giống như khi bạn có quá nhiều hạnh phúc, tình yêu hay kiến thức thì bạn sẽ có “động lực” chia sẻ cho người khác, và làm cho người khác có trải nghiệm giống như mình. Đây cũng có thể là đặc điểm của nhóm người này. Họ giống như những người nhóm lửa, đi góp nhặt từng thanh củi và nhóm lửa sưởi ấm mọi người xong tro tàn họ lại cặm cụi đi nhặt củi tiếp… nhưng họ cũng cần nghỉ ngơi, suy ngẫm, lấy lại năng lượng để có thể nhóm tiếp lửa, sự khác biệt giữa việc self-control liên quan đến việc kiểm soát cảm xúc, kiên trì là những nghiên cứu nên cần học một cách bài bản hơn để có cuộc sống lạc quan, tích cực.